บรรยายพิเศษโดย ดร.มติ ห่อประทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว

อ่านต่อ“บรรยายพิเศษโดย ดร.มติ ห่อประทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว”

การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559

อ่านต่อ“การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เเละการประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559”

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี”