ภาพกิจกรรมการแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

อ่านต่อ“ภาพกิจกรรมการแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562”

นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเข้าในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562วิจัยระยะสั้น

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 คณะนักวิจัยจาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง (TFRL) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก(TRL) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (CEAE) ได้ร่วมต้อนรับและปะชุมปรึกษาหารือกับ Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ในการทำวิจัยระยะสั้นของนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษามาทำวิจัยจำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะเริ่มเข้าทำงานวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยทั้งสองหน่วยวิจัย ในเดือนสิงหาคม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

Congratulations! การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกของญี่ปุ่น

อ่านต่อ“Congratulations! การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกของญี่ปุ่น”

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

อ่านต่อ“ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562”

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 , สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ณ อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร