นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเข้าในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562วิจัยระยะสั้น

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 คณะนักวิจัยจาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง (TFRL) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก(TRL) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (CEAE) ได้ร่วมต้อนรับและปะชุมปรึกษาหารือกับ Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ในการทำวิจัยระยะสั้นของนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษามาทำวิจัยจำนวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะเริ่มเข้าทำงานวิจัยในหน่วยปฏิบัติการวิจัยทั้งสองหน่วยวิจัย ในเดือนสิงหาคม