นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 , สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่เข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ณ อาคาร 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์