ศลพ. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ในวันที่ 13 เมษายน 2562

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร ของศลพ.

วันสงกรานต์ ของ ศลพ. มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ของศลพ.พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 13 เมษายน 2562