คณะวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้แนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงงานวิจัยสตีม” ในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม

ประถม

วันที่ ๒๗  มี.ค.
ณ อาคาร ๙ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ปลาย

วันที่ ๒๘ มี.ค.
 ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓
ห้องประชุมห้องสร้อยสุวรรณา

ม.ต้น

วันที่ ๒๙  มี.ค.
ณ อาคาร ๑๓ ชั้น ๕ ห้อง ๑๓๕๑๑

ม.ต้นอุดมศึกษา

วันที่ ๓๐ มี.ค.
ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ ห้องประชุมห้องสร้อยสุวรรณา

ประถม

ม.ปลาย

ม.ต้น

อุดมศึกษา