ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก
ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครทั้งแบบอบรมและแข่งขันดังนี้

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2562”
ASEAN Fabrication and Test on Alternative Energy Invention Workshop 2019

จัดอบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ตึก 19 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าสมัครคนละ 300 บาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่ !!!

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่:

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทร. 0 4274 4310 / โทรสาร 0 4274 4310
Mr. Kunchit Singsoog :(+66)99-4744053,
Miss Wanatchaporn : (+66)90-3394650 (Collaborator)
E-mail :namhongsa@snru.ac.th