การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2062 เวลา 09.00-10.45 น. Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Single crystal development development for various applications including TE material” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

และProfessor Dr. Hong Joo Kim ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกกับนักวิจัย และติดตามความก้าวหน้าของงานที่ทำความตกลงร่วมมือวิจัยกับนักวิจัย