ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ Development of Sensors and Measurement System” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จากประเทศอินโดนีเซีย

ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Development of Sensors and Measurement System”บรรยายโดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini, MT Physics Departement, Faculty of Sains Instut Teknologi Sepuluh opember จากประเทศอินโดนีเซีย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

เวลา 09.00 น. ณ ห้องสัตตบุษย์ (ห้อง 1125) อาคารศูนย์คอมฯ ตึก 11 ชั้น 2