Assoc. Prof. Dr.Melania Suweni Muntini และนักศึกษาจากอินโดนนีเซียร่วมกับ TFRL ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “Thin Film Thermoelectric Technology”

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini, MT Physics Departement, Faculty of Sains Instut Teknologi Sepuluh opember พร้อมด้วยนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมกันเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้กันร่วมกับคณะนักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. สำหรับแนวทางในการฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษาในระยะเวลา 2 เดือน ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร