ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้โดยวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/10 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 27 คน และครูผู้ดูและ 3 คน