ศลพ.จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM Education

ในวันที่ 28 กันยายน 2561  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คราม ฟิล์มบาง เซนเซอร์พิโซอิเล็กทริก และเทอร์โมอิเล็กทริกตามแนวคิด STEAM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายวิทยา (ภาพกิจกรรมทั้งหมด)