นักศึกษาฟิสิกส์ ชั้นปี 4 มรภสน. เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ที่ 26 กันยายน 2561  ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ของ ศลพ.