ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศลพ.