CEAE ร่วมจัดกิจกรรม Maker Movement GENU ให้กับนวัตกรรุ่นเยาว์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม Maker Movement GENU เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้แก่ นวัตกรรุ่นเยาว์ นำโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัย แสง ฟิล์มบาง เทอร์โมอิเล็กทริก แบตเตอรี่ พลังงานชีวมวลและพิโซอิเล็กทริก มีการทดลองอย่างง่ายและนวัตกรรมนำมาเสนอในงานด้วย

https://www.facebook.com/ceae.snru