นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.เลย ปี 61

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  ศูนยน์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ น.ส.จิราวรรณ ชำนาญ น.ส.นิรชา พาภักดี และ น.ส. สุภาภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี นายวีรชน มีฐาน อาจารย์จากมหาวิทยาัยราชภัฏเลย เป็นผู้นิเทศ