ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในช่วงวันที่ 26 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เดือน ประกอบไปด้วย นายทนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นางสาวพรวิมล ใกล้กลาง และนางสาวปราณปรียา ศรีสายหยุด