ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์นุวัติ พิมพะบุตร และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และบุคคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 2 เดือน ประกอบไปด้วย นางสาวจิราวรรณ ชำนาญ นางสาวนิรชา พาภักดี  นางสาวสุภาภรณ์ ศรีจำปา