หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดี ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรบรยายพิเศษ  Dr. Melania Suweni Muntini จาก Program of physics, Faculty of Science and technology & Center of Excellence on Alternative Energy, Research and Develepment Institute บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Developing Sensor and the Calibration for Many Applications”

มีนักศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมบรรยายสองคนดังนี้

  1. Effect of Naf Doping on the Thermoelectric Properties of Ca3Co4O9 (นางสาวพนิดา พิลาสุตา)
  2. Lattice thermal conductivity of Ti1-x TMxnisn (Tm = Sc, Zr, Hf, V, Nb, Mn) calculated by a first – principle and quasi – harmonic be bye model (นายมีนา ฤทธิร่วม)

และมีอาจารย์ Risse E. Rachmanita พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชาวอินโดนีเซียอีก 3 คน

  1. Alfu alfin nadhifatul ummah
  2. Nanda rico famas putra
  3. Nilna Fauzia

เดินทางมาทำวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกและฟิล์มบางที่ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561