ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าจัดแสดงและเป็นวิทยากรอบรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร

ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าจัดแสดงและเป็นวิทยากรอบรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (EH 98 – 99)  กรุงเทพมหานคร จัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน นายครรชิต  สิงห์สุข และนายสุภศิษฏ์  แพงสอน  เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง  การประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

นางสาวพนิดา  พิลาสุตา  เรื่อง  หมวกกันน๊อคสมาร์ท

นางสาววนัชพร  นามหงษา  เรื่อง  หม้อสมาร์ท

ผศ.วาสนา  เกษมสินธ์  เรื่อง  ลูกประคบสมุนไพรเทอร์โมอิเล็กทริก

นายวัฒนา โพธิ์ตันคำ และนายจักรกฤษ  กองพิมาย  เรื่อง  อุปกรณ์รับรู้สัญญาณเสียงมหัศจรรย์

นายธีรวุฒิ  สำเภา และนายนัทที  โคตรทุมมี  เรื่อง  ชุดรามานสเปคโตรมิเตอร์อย่างง่าย

ดร.อาธรณ์  วรอัด และนายสมพร  เถาวัลแก้ว  เรื่อง  ระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงสำหรับพอกพูนฟิล์มบางพลังงานทางเลือก

ดร.วุฒิชัย  รสชาติ และ นายสันติ  ผิวผ่อง เรื่อง  เครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

นายยุทธพงษ์  สุนารักษ์  เรื่อง  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่เชิงพาณิชย์