รวมน้ำใจไทสกลและกาชาดสกลนคร 2561

ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวะมวล และนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้นำผลงานวิจัยการสกัดน้ำมันไบดีเซลจากวัตถุดิบในถ้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือชุมชนลดค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันสูง และสร้างความมั่นคงยั่งยืน ในการเลือกใช้พลังงานทางเลือกของชุมชน ในระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2561 ณ ที่ว่าการจังหวัดสกลนคร