แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน รร.สกลราชวิทยานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียน รร.สกลราชวิทยานุกูล ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 ระดับภาค ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่  20  (Young Scientist Competition : YSC 2018)  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ.ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

ชื่อโครงงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของขี้ซีตามชนบท

(Thermal energy form the rural resin efficiency increment)

ชื่อผู้จัดทำ        1. นางสาวสิริกาญจน์  ทองระอา  นักเรียนชั้น ม. 4/15

  1. นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์       นักเรียนชั้น ม. 4/15
  2. นางสาวปัณณธร  คุ้มหล้า       นักเรียนชั้น ม. 4/15

อาจารย์ที่ปรึกษา         นางเสวรจนี  จันทวงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ที่ปรึกษาพิเศษ    1. รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน

  1. ดร.อาธรณ์ วรอัด

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร