อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม


TED & TEA workshop at Vietnam National University

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาม 2560 รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน อาจารย์ ดร.อาธรณ์  วรอัด นายครรชิต  สิงห์สุข และนายสุภศิษฏ์  แพงสอน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม โดยมีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักวิจัย เข้าร่วมอบรม ฯ จำนวน 40 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคตอีกด้วย