การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมารายเดือน

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเเละบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เสร็จสินเป็นที่เรียบร้อยเเล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้่านการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อเเนบท้ายประกาศนี้

Full Screen