วิทยากรพิเศษ บรรยายายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จำลองและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ Institul Teknologi Sepuluh Nopember เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจำลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

เมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน นายครรชิต สิงห์สุข และนายมีนา ฤทธิร่วม ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ บรรยายายพิเศษด้านคอมพิวเตอร์จำลองและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ณ Institul Teknologi Sepuluh Nopember เมืองสุรบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้

1 พื้นฐานการสร้างกราฟ ด้วย Origin และการคัดลอกข้อมูลกราฟ ด้วย UnScanIt มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ และยังสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลของงานอื่น ๆ เข้ามาเพื่อเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้ UnScanIt ในการคัดลอกข้อมูลกราฟของงานวิจัยอ้างอิงเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของเราเองได้

2 การจำลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยการคำนวณหลักการแรก มีประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ ขยาย และทำนาย สมบัติพื้นฐานของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยที่มีงบประมาณไม่มาก สามารถใช้การคำนวณหลักการแรกเพื่อลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในห้องปฏิบัติการได้

3 การจำลองการผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ประโยชน์ในการใช้ทำนาย การผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  สามารถลดระยะเวลาการลองผิดลองถูก ตลอดจนลดเวลาในการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในห้องปฏิบัติการได้ในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก อาจารย์ และบุคลกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ จำนวน 32 คน

 รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน  อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร

นายครรชิต สิงห์สุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนค

นายมีนา ฤทธิร่วม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยจำลอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกของประเทศไทย ณ Institut Kenguruan Danilmu Pendidikan Pgri Jember เมืองเจมเบอร์ ประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องจาก MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ nstitut Kenguruan Danilmu Pendidikan Pgri Jember การเดินทางไปบรรยายได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม และมีผู้เข้าฟังบรรยายทั้งนักศึกษาและอาจารย์ประมาณ 300 คน