หน่วย BERL คว้า 2 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

ชื่องานไทย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

ชื่องานภาษาอังกฤษ 4th Science and Technology for Sustainable Development Conference

19-20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

การนำเสนอภาคบรรยาย

Sub-theme การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

หัวข้อ   การสังเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งชนิดเบสวิวิธพันธ์ที่เตรียมได้จากเศษวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ วุฒิชัย รสชาติ

ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับดี

 

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

หัวข้อ การผลิตไบโอดีเซลผ่านกระบวนการเอทาโนไลซีสโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ที่เตรียมได้จากเปลือกไข่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวธพันธ์ที่ต้นทุนต่ำ

นางสาวกนกวรรณ  ณะใจ

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย