ประกาศเลื่อนวันแข่งขัน

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ:

รร.-คำตากล้าราชประสงค์เคราะห์

รร.-กุดจบประชาสรรค์

รร.-นครพนมวิทยาคม

รร.-มัธยมศึกษาเทศบาล-3

รร.-ศึกษาประชาสามัคคี

รร.-สกลทวาปี

ม.-เกษตรสกลนคร

มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยธาตุพนม

รร.-นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

รร.-ธาตุนารายณ์วิทยา

รร.-บ้านผึ้งวิทยาคม

ราชภัฏนครปฐม

รร.-คำเตยอุปถัมภ์

รร.-เตรียมอุดมศึกษา-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รร.-พระซองสามัคคีวิทยา

รร.-พะทายพิทยาคม

รร.-ด่านม่วงคำพิทยาคม

รร.-อากาศอำนวยศึกษา

รร.-บึงโขงหลงวิทยาคม

รร.-ท่าแร่ศึกษา

รร.-บ้านม่วงพิทยาคม

รร.-จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย

รร.-อำนาจเจิญ