บรรยายพิเศษโดย ดร.มติ ห่อประทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว

อาจารย์ นักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และบุคลากร จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้าฟังบรรยายพิเศษ
1. “เทคโนโลยีฟิล์มบาง” โดย ดร.มติ ห่อประทุม จากศูนย์เทคโยโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                              2. “เทคโนโลยีการผลิตแก้ว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว จากศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้ว และวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 11.30 น.