ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
จาก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ.2559