ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
จาก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559