ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก นักวิจัย และบุคลากร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ชนะเคราะห์ นางสาวสุจิตตรา นามจันทรา และนางสาวพัชรี ศรีอะอุไร เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 23 พฤษถาคม – 8 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ลำดับขั้นตอนการฝึกประกอบด้วย การเรียนรู้งานสารบรรณ การประสานกับหน่วยราชการต่างๆ และการเรียนรู้ในหน่วย ปฏิบัติการวิจัย ได้แก่หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบางแสง พิโซอิเล็กทริก สกัดสาร แสง จำลอง และแบตเตอรี่ มีการฝึกทำงานด้านบริการวิชาการได้แก่ งานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น