สำนักงาน

 

สำนักงาน_CEAE_SNRU

 

teerawut ชื่อ-สกุล : นายธีรวุฒิ สำเภา
Name : Mr. Teerawut Sumphao
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
E-mail : kenig32@gmail.com
turbo ชื่อ-สกุล : นายครรชิต   สิงห์สุข
Name : Mr. Kunchit Singsoog
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
E-mail : kunchitsingsoog@yahoo.com
sunti ชื่อ-สกุล : นายสันติ   ผิวผ่อง
Name : Mr. Sunti  Phewphong
ตำแหน่ง : นักวิจัย
E-mail : sunti-sc@hotmail.com
jak ชื่อ-สกุล : นายจักรกฤษ  กองพิมาย
Name : Mr.Jukkrit Kongpimy
ตำแหน่ง : นักวิจัย
E-mail : jukkrit06.deaw@gmail.com
นภาพร บุตรบุย ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร บุตรบุญ
Name : Miss Napaporn Butboon
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
E-mail :