แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง Word

1. รายงานขอซื้อขอจ้าง

2. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

3. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

4. ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอดต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท

5. ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอดหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป

6. ชุดเบิกรายงานการเดินทางราชการ

7. แบบหนังสือนำส่ง

8. แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

9. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

10. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย-งวดที่-2

11. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย-งวดที่-3