แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง PDF

1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2. รายงานขอซื้อขอจ้าง

3. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

4. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5. ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอดต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท

6. ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอดหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป

7. ชุดเบิกรายงานการเดินทางราชการ

8. แบบหนังสือนำส่ง

9. แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

10. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

11. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย-งวดที่-2

12. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย-งวดที่-3