โครงสร้างการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

reply256739

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

reply256739

รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

reply256739

หัวหน้าสำนักงาน

 

 

reply256739

นักวิจัยและเจ้าหน้าที่

  งานบริหารทั่วไป     งานอาคารและสถานที่   งานวิจัยและบริการวิชาการ  งานบริการเครื่องมือวัดและวิเคราะห์
 – งานสารบรรณ
– งานการเงินและพัสดุ
– งานเลขานุการและการประชุม
– งานนโยบายและแผน
– งานประกันคุณภาพ
– งานสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย
– งานวารสาร J. Mater. Sci. Appl. Enrg. 

 

 – ดูแลความสะอาด และความปลอดภัย
อาคารสำนักงาน และทรัพย์สินทางราชการ
-ดูแลกำกับการใช้พลังงานอาคารสำนักงาน
– บริหารจัดการห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ 

 

 – หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลอง
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยสกัดสาร
– หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี 

 

 

 – เครื่องวัด XRD
– เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้า
– เครื่องวัดสภาพนำความร้อน
– เครื่องวัดประสิทธิภาพเทอร์โมอิเล็กทริก
– เตาเผาอุณหภูมิสูง เครื่องชั่ง เครื่องขัด ตัด
– เครื่องวัดความแข็ง
– เครื่องอัดไฮดรอลิก
– เครื่องวัดความหนาแน่น
– เครื่องพิมพิ์สามมิติ
– งานพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล