ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

          มุ่งเน้นงานวิจัยพลังงานทางเลือก

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

 

พันธกิจ

 1. ดำเนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในด้านพลังงานทางเลือก
 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงานทางเลือก
 3. สนับสนุนดำเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการวิชาการด้านพลังงานทางเลือก
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงานทางเลือก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์ 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านพลังงานทางเลือก

 

เอกลักษณ์ 

          วิจัยสู่นวัตกรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. การผลิตผลงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพ
 2. การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและศักยภาพ
 3. การบริการวิชาการ
 4. การสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

เป้าประสงค์  ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ดังนี้

 1. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 2. นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก แสง สกัดสาร จำลอง และแบตเตอรี่
 3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก แสง สกัดสาร จำลอง และแบตเตอรี่
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย