ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ผศ. ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน  ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ (Thermoelectrics Research Center; TRC) ขึ้นที่ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุวิทย์ จักษุจินดา เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก 5 ด้าน คือ  การคำนวณ การสกัดสาร การสังเคราะห์วัสดุการประดิษฐ์มอดูล และการประยุกต์ใช้

TRC 2

ในช่วงแรกได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้พัฒนาและค้นพบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดใหม่ด้วยวิธีการสังเคราะห์แบบใหม่ เพื่อการประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริกสู่อุตสาหกรรมภายในประเทศ  และได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า  10 เรื่องในปี พ.ศ. 2553 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 1,500,000 บาท โครงการวิจัย “การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ” มี ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยและได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 2

ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กฟผ.  จำนวน 6,204,000 บาท เรื่อง “การพัฒนาสมบัติวัสดุและการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก” โดยมี ผศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัยโดยซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD) จำนวน 1 ชุด ราคา 4,280,000 บาท

TRC LOGO

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุนโดยให้ใช้อาคารชั่วคราว (อาคารพวงชมพู) เป็นอาคารศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ และเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการปรึกษางานวิจัย  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเครื่องมือวัดและวิจัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับภูมิภาค  นอกจากนี้ยังให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความแข็ง  เครื่องชั่งสาร และงบบุคลากร

ในปีงบประมาณ 2557  ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ได้เปลี่ยนแปลงสังกัด  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปอยู่ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

LOGO CEAE

 

LOGOTRL P3 logoหน่วย OPtic PowerPoint Presentation BERL_LOGO LOGOPHO3_20  brl2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกได้พัฒนาจากศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ เนื่องจากมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง แสง พิโซอิเล็กทริก สกัดสาร จำลอง และแบตเตอรี่ มีนโยบายด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการวิจัย และด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ มีประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตผลงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกที่มีคุณภาพ การพัฒนานักวิจัยให้มีคุณภาพและศักยภาพ การบริการวิชาการ การเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัย มีเป้าประสงค์ ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก แสง สกัดสาร จำลอง แบตเตอรี่ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก แสง สกัดสาร จำลอง แบตเตอรี่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะได้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้งานวิจัยเฉพาะทาง ได้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำวิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบร่วมมือ ได้การบริการวิชาการแก่ชุมชน เครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย ได้การบริการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม