ติดต่อเรา

LOGO CEAE

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4274-4319  (ภายใน 515)