ติดต่อเรา

LOGO CEAE

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4274-4319  (ภายใน 515)