คณะกรรมการอำนวยการ

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
รักษาราชการแทนอธิการบดี

malee-copy-1 (2)

ดร.มาลี   ศรีพรหม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

tseetawan2016

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก