คณะกรรมการอำนวยการ

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร   ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

malee-copy-1 (2)  ดร.มาลี   ศรีพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก