หน่วยวิจัยภายใน

Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง แสง พิโซอิเล็กทริก สกัดสาร จำลอง และแบตเตอรี่ ดังนี้