แบบฟอร์มขอรับบริการ

1. บันทึกการใช้บริการทั่วไป

2. X-Ray Diffractometer

3. Hardness Micro Vickers Tester

4. Density kit

5. UV-Vis Spectrophotometer

6. Grinder-Polisher (เครื่องขัด)

7. Isomet Low Speed Saw (เครื่องตัด)

8. เครื่องวัดค่าไดอิเล็กทริก

9. เครื่องวัดสภาพนำความร้อน

10. เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้า

11. เตา 1200 องศาเซลเซียส

12. เครื่องสปัตเตอริง

13. เครื่องพิมพ์สามมิติ-3D-printer

14. เครื่องอัดร้อน

15. คำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิก