แบบฟอร์มขอรับบริการ

1. บันทึกการใช้บริการทั่วไป

2. เครื่อง XRD

3. เครื่อง Hardness Micro Vickers Tester

4. เครื่อง Density kit

5. เครื่อง uv

6. เครื่องขัด

7. เครื่องตัด

8. เครื่องวัดค่าไดอิเล็กทริก

9. เครื่องวัดสภาพนำความร้อน

10. เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้า

11. เตา 1200 องศา

12. เครื่องสปัตเตอริง

13. เครื่องพิมพ์สามมิติ-3D-printer

14. เครื่องอัดร้อน

15. โครงสร้างอิเล็กทรอนิก