ขั้นตอนขอรับบริการ

1. ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกคำขอรับบริการเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ

3. ส่งแบบฟอร์มที่คำขอรับบริการเครื่องมือพร้อมสารตัวอย่างมาที่

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

4. นักวิจัยประจำเครื่องจะทำการประเมินราคาและเสนอกลับผู้ขอรับบริการเพื่อพิจารณา

5. เมื่อตกลงราคาเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำวัดสารตัวอย่างและส่งใบแจ้งหนี้แก่ผู้ขอรับบริการเพื่อให้ผู้ขอรับบริการชำระเงินสดหรือโอนเงินมาที่

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่บัญชี : 421-1-20731-4

ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก

6. เมื่อผู้ขอรับบริการชำระเงินเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำการจัดส่งผลการวิเคราะห์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ก่อนและจะจัดส่งรายงานและสารตัวอย่างคืนแก่ผู้ขอรับบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์และโทรสาร 042-744319