บุคลากรและภาระงาน

 

รศ ดร ทศวรรษ สีตะวัน 

1. รศ. ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน    ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

รับผิดชอบงานด้าน

 กำกับดูแล แผนงบประมาณและบริหาร การจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประกันคุณภาพ

กรอบแผนงานวิจัย เครื่องมือวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

 

ธีรวุฒิ สำเภา 

2. นายธีรวุฒิ  สำเภา    ตำแหน่ง  นักวิจัย/รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

ภาระงาน

– แผนยุทธศาสตร์

– แผนปฏิบัติราชการ 

– รายงานประจำปี

– ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านแสง

– การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแสง

 

 

 หรรษกร วรรธนะสาร

3. นายหรรษกร  วรรธนะสาร    ตำแหน่ง  นักวิจัย

ภาระงาน

– เขียนยกร่างอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา

– งานประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกส์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– การจัดการความรู้ (KM)

– งานสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย

– ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านพิโซอิเล็กทริกส์ 

– การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพิโซอิเล็กทริก

 

 

ครรชิต สิงห์สุข

 4. นายครรชิด  สิงห์สุข  ตำแหน่ง นักวิจัย

ภาระงาน

– ดูแลและให้บริการเครื่อง X-Ray Diffraction (XRD)

– ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริก

– การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริก

 

 

สันติ ผิวผ่อง

 5. นายสันติ ผิวผ่อง  ตำแหน่ง นักวิจัย

ภาระงาน

– ดูแลและให้บริการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิจัย เช่น เตาเผา เครื่องขัด เครื่องตัด และอื่นๆ 

 -ดูแลและให้บริการเครื่องวัดความความหนาแน่น 

– ดูแลและให้บริการเครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์

 – งานวารสาร journal of Materials Science and Applied Energy

 – งานสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกส์ไทย

 -ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนการวิจัยด้านสกัดสาร

– การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสกัดสาร

 

 

เพียงจรัส รัตนทองสุข 

6. นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข    ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร/หัวหน้าสำนักงาน

ภาระงาน

– งานสารบรรณ การเงิน

– จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

 – ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

 – จัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมประจำเดือนของศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

 – งานรายได้จากการให้บริการวิชาการและผลงานที่ออกสู่เชิงพาณิชย์

 

 

นภาพร บุตรบุย

7. นางสาวนภาพร  บุตรบุญ    ตำแหน่ง   แม่บ้าน

ภาระงาน

– ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

– ควบคุมการใช้อาคารสถานที่ การใช้พลังงานในอาคาร ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประหยัดและปลอดภัยสำหรับการทำวิจัย 

 

จักรกฤษ กองพิมาย 

8. นายจักรกฤษ กองพิมาย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิจัย (จ้างเหมา)

ภาระงาน

– งานวัดวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและการวัดค่าการผันพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าของวัสดุพิโซอิเล็กทริก

– เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวัสดุพิโซอิเล็กทริก

– พัฒนาการสังเคราะห์วัสดุพิโซอิเล็กทริกและการประดิษฐ์พิโซอิเล็กทริกมอดูลเพื่อผันพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

– งานบรรยายแก่ผู้เยี่ยมชมหน่วยงาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

– เข้ารับการอบรมเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน