หน่วยวิจัยภายใน

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-6f3568195f34723979471ff1ab646055' }}
[brizy_navigation name=”%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81″]
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a08ecbfdc4a99b448e21fa136b0d028b' }}

หน่วยวิจัยภายใน

Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง แสง พิโซอิเล็กทริก สกัดสาร จำลอง และแบตเตอรี่ ดังนี้